[/db_pb_slide]
[/db_pb_fullwidth_slider]

REGULAMIN

 EKSTREMALNY PÓŁMARATON MYSZKOWSKI BIEG NA 11 KM MARSZ NORDIC WALKING NA 11 KM

MYSZKÓW, 17 GRUDNIA 2022 R.

1. Organizator i współorganizatorzy
Organizator: Stowarzyszenie Actus

2. Cel imprezy

• popularyzacja i upowszechniania biegania jako najprostszej formy ruchu oraz zasad fair-play,
• promocja i propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych Myszkowa, ukazanie pięknej przyrody,
• integracja sympatyków i pasjonatów biegania.

3. Dystans

Półmaraton – 21 km, Bieg na 11 km, marsz Nordic Walking 11 km.

4. Termin

Zawody odbędą się 17 grudnia 2022 roku.
Program szczegółowy:
• godz. 8:00 – otwarcie Biura Zawodów, Zespół Szkół nr 2 Im. H. Kołłątaja ul. K. Pułaskiego 70, odbiór pakietów startowych, rejestracja zawodników
• godz. 10:30 – zamknięcie Biura Zawodów i rozgrzewka
• godz. 10:45 – powitanie/odprawa uczestników biegu w biurze zawodów, wspólne przejście na linię STARTU !
• godz. 11:00 – start biegu,
• godz. 14:00 – meta biegu/limit czasu,
• godz. 14:15 – wręczenie nagród,
• godz. 15:00 – oficjalne zakończenie imprezy.

5. Trasa, miejsce Startu i Mety

Start/Meta (w tym samym miejscu) na wszystkich dystansach z ul. Batalionów Chłopskich około 300m od biura zawodów. Z uwagi na ruchliwą ulicę Pułaskiego, wszyscy uczestnicy przejdą wspólnie na linię STARTU. Każdy zawodnik po ukończeniu zawodów zobowiązany jest do powrotu do biura zawodów. Przejście przez ul. Pułaskiego będzie zabezpieczone przez Straż pożarną, jednak nie zwalnia to zawodników z przestrzegania przepisów o ruchu drogowym.
Nawierzchnia trasy to w większości ścieżki leśne, częściowo kamieniste, przeszkody naturalne, trochę asfaltu. Trasa zostanie oznakowana co 1 km, Trasa bez atestu PZLA – pomiaru dokonano ręcznie za pomocą zegarka GPS. Pomiar czasu elektroniczny.

6. Limit czasu

Półmaraton – 3:00 h, Bieg 11 km – 1:30 h, Marsz NW 11 km – 2:00 h

7. Warunki uczestnictwa

Prawo startu w półmaratonie mają zawodnicy, którzy do dnia 18 grudnia ukończą 18 lat. W biegu na dystansie 11 km i marszu NW mogą wystartować osoby niepełnoletnie, jednak tylko za pisemną zgodą (podpisaną w Biurze Zawodów) rodziców lub opiekunów prawnych, z jednoznaczną odpowiedzialnością. Każdy zawodnik musi uiścić opłatę startową oraz zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów, w tym celu musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem zawodów i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu biegu.
Do udziału w zawodach dopuszczone zostaną tylko osoby zdrowe, to znaczy, że każdy zawodnik mający kaszlem, lub podwyższoną temperaturą nie będzie dopuszczony do startu.

8. Zgłoszenia
Zgłoszenia do biegu na wszystkich dystansach i marszu NW będą przyjmowane poprzez elektroniczny formularz zapisów dostępny na naszej stronie www.zimnapolowka.pl
Termin zgłoszeń elektronicznych upływa z dniem 9.12.2022 godz. 23:59.
Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany, będzie można zgłosić się również w Biurze Zawodów w dniu biegu tj. 17 grudnia 2022 w godz. 10:00-10:30 ZS nr. 2 ul. K. Pułaskiego 70. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił formularz zgłoszeniowy i dokonał opłaty startowej. Limit uczestników Półmaratonu to 200 osób,
w biegu na 11 km to 100 osób, w marszu NW 50 osób. W przypadku rezygnacji
z uczestnictwa w zawodach, opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma również możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości limitów zapisów, jeśli do 30.11.2022 założona ilość miejsc zostanie wyczerpana. W takim przypadku termin zapisów elektronicznych zostanie wydłużony do 12.12.2022r.

9. Opłaty startowe dla wszystkich dystansów
• 40 zł – opłata do dnia 9.12.2022 r.
• 50 zł – opłata po 10.12.2021 i w dniu zawodów,

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje następujące świadczenia:
• prawo do startu w zawodach,
• usługę elektronicznego pomiaru czasu, chip bezzwrotny
• numer startowy, agrafki,
• komin Zimnej Połówki
• pamiątkowy medal,
• ciepły posiłek po ukończeniu biegu/marszu,
• opiekę medyczną,

10. Klasyfikacja
Na zawodach będzie elektroniczny pomiar czasu, za pomocą chipów bezzwrotnych.
Klasyfikacja na mecie będzie dokonywana w oparciu o czas netto.
PÓŁMARATON
Klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn (open)
Kategorie wiekowe kobiet K1 18-29 lat, K2 30-39 lat, K3 40-49, K4 50 lat i więcej
Kategorie wiekowe mężczyzn M1 18-29 lat, M2 30-39 lat, M3 40-49, M4 50 lat i więcej
BIEG 11 km, MARSZ NORDIC WALKING 11 km
Klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn (open)
Ze względu na trudność trasy nie ma kategorii dla niepełnosprawnych na wózkach.

11. Nagrody
PÓŁMARATON, BIEG 11 km, MARSZ NORDIC WALKING 11 km
Open i kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn za miejsca 1, 2, 3 statuetki i nagrody rzeczowe, zależne od hojności sponsorów. Organizator ma prawo ustalenia dodatkowych nagród. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność w trakcie dekoracji. Dla każdego uczestnika Półmaratonu (21 km) , Biegu (11 km) i Nordic Walking (11 km) medal okolicznościowy, woda mineralna oraz bon na ciepły posiłek.

12. Postanowienia końcowe
• Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt.
• Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
• Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
• Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez służby porządkowe biegu.
W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych.
• Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu, które podane zostaną do wiadomości przed startem w dniu imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wcześniej podanej trasy ze względów niezależnych od Organizatora z zachowaniem dystansu.
• Organizator ustala limit czasu dla zawodników po tym czasie zawodnik musi zejść z trasy i zdjąć numer startowy.
• W biegu mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby, które uiszczą wpisowe.
• We wszystkich spornych sprawach nie objętych niniejszym regulaminem
decyduje Organizator Biegu.

Zimna połówka w czasach COVID-19

Niniejszym punkt reguluje kwestie związane z przyszłymi/potencjalnymi Rozporządzeniami Rady Ministrów, które mogą wpłynąć na ograniczenie lub brak możliwości realizacji wydarzenia w pełnej formie, na przykład poprzez wprowadzenie limitów realizacji wydarzeń sportowych, ograniczenie swobody przemieszczania się.
Zawiera również zasady realizacji wydarzenia w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego. Zasady te mogą ulec zaostrzeniu lub złagodzeniu, stosownie do sytuacji epidemicznej i przepisów obowiązujących w dniu wydarzenia

Zasady wprowadzone w związku z obowiązującymi stanem epidemicznym

UWAGA: W trakcie całego wydarzenia wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje przestrzeganie aktualnych wytycznych epidemicznych dostępnych na stronie ​www.gov.pl
W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, w szczególności niepodlegające obowiązku izolacji lub kwarantanny!  Maksymalna jednoczesna liczba uczestników wydarzenia na terenie strefy START/ META: 250osób (zawodnicy + organizatorzy + obsługa) Na terenie Biura Zawodów, w strefie Start/Meta oraz na punktach odżywczych uczestnicy zobowiązani są do zachowania dystansu i zakrywania ust i nosa. Wyposażenie obowiązkowe uczestników obejmuje tym samym maseczkę. Przed wejściem do przestrzeni zamkniętych/ wydzielonych Uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk i zasłonięcia ust i nosa. Uczestnik zgadza się na pomiar temperatury termometrem bezdotykowym przez wolontariuszy i obsługę medyczną wydarzenia

Organizator zapewnia:
■płyny do dezynfekcji
■maseczki dla wolontariuszy i zespołu technicznego

Możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń
W przypadku nowych obostrzeń epidemicznych, które ograniczą formułę, ale nie uniemożliwią realizacji wydarzenia, Organizatorzy przewidują wprowadzenie zasad adekwatnych do ograniczeń, obejmujących na przykład (lista otwarta):
■start w formule rozproszonej, z wyznaczonymi godzinami startu lub start falowy
■wprowadzenia klasyfikacji wg czasów netto
■rezygnację z
■rezygnację lub ograniczenie formuły punktów żywieniowych

UWAGA: Rejestracja na wydarzenie oznacza, że Uczestnik jest świadom możliwości wprowadzenia powyższych ograniczeń i je akceptuje

W przypadku braku możliwości realizacji wydarzenia w przewidzianym terminie Organizator może zadecydować o:
■przesunięciu wydarzenia na inny termin
■odwołaniu wydarzenia
zaś Uczestnik ma prawo do:
■rezygnacji z wydarzenia – ze względu na symboliczną wpłatę nie podlega ona zwrotowi
■przesunięcia swojej wpłaty na kolejne wydarzenia realizowane przez Stowarzyszenie Actus formule uzyskania vouchera o 100% wartości dokonanej wpłaty
■otrzymania pocztą swojego pakietu startowego wraz z upominkiem
■przesunięcia swojej opłaty na rzecz formuły biegu wirtualnego
W przypadku konieczności odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od

Szczegółowe rozwiązania będą wypracowywane adekwatnie do rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju i wprowadzanych bądź wycofywanych rozporządzeń Rady Ministrów. Wierzymy, że – ​Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWEGO ROZSĄDKU ​ – trzeba żyći BIEGAĆ dalej.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych, zwanym dalej ADO, jest Stowarzyszenie Actus w Myszkowie z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 95; 42-300 Myszków (email: grzegorzkarcz@wp.pl nr tel.:795125132)

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. ws osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I ws swobodnego przepływu takich danych, dalej RODO) I innym przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody
(art.6 ust.1 pkt a. RODO) wyłącznie w celach wskazanych w zgłoszeniu, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów lub do czasu wycofania zgody. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.
Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na mocy prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szybki kontakt

Polityka prywatności

15 + 8 =


Stowarzyszenie ACTUS
Wyzwolenia 95
42 - 300 Myszków

795 125 132
biuro@zimnapolowka.pl